Fredrikstad

Blasonering

På rød bunn en oppreist gull bjørn foran en gull borg.

Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1967.

Blason

De gueules, à l’ours en pied devant un château, le tout d’or.

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Denne Kjøbſtad fører, ſom man vil ſee, en Deel af et Fæſtningsværk til Skjoldemærke. I Porten ſees en opreiſtſtaaende Bjørn og ved ſamme et blomſtrende Træ. Det ſynes ogſaa at være et meget pasſende Vaaben for en befæstet By ſaaledes ſom Frederiksſtad er; men det bliver lidt uforklarlig, naar man veed, at Byen blev anlagt 1567, hvorimod Fæſtningen førſt blev opført fra Aaret 1665. Man kan jo rigtignok antage, at Byen intet Mærke har ført forinden den tillige blev en Fæſtning; men dette ſynes dog lidet troligt. Skulde man derfor ikke kunne antage at Frederiksſtads Vaaben er det gamle Sarpsborgs Bymærke. Dette forekommer Meddeleren ganske troligt af den Grund at Sarpsborg var, ſom Navnet desuden antyder, befæſtet, hvilket og tilfulde kjendes gjennem de hiſtoriſke Oplysninger, der haves om den ved Staden paa Valdisholmen beliggende Fæſtning.

Hvortil den opreiſtſtaaende Bjørn ſigter eller hvad Betydning der ligger til Grund for dens Plads i Billedet, formaaer Meddeleren ei at oplyſe. Sandſynligviis har den Henſyn til et eller andet Sagn, der ſtaaer i Forbindelſe med Stadens Anlæg, hvis man forøvrigt ikke har Ret til at antage det hele Sigil for en Arvedel efter Sarpsborg, ſom Frederiksſtad jo ſkulde erſtatte. De tre Kanoner der viſe ſig gjennem Fæſtningsmuren antyde viſtnok en ſenere Tid; men man kan jo godt tænke ſig dem tilſat ſenere. Omſkriften „S. C. Frederikstadiensis“ ſynes og at antyde at Byen havde Sigillet førend den blev en befæſtet Stad.

An­non­ser

Kontakt

temp-pao0@coq.no