Tønsberg

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Hvilken Betydning denne vort Lands ældſte By havde i Norges lyſe, ſtore Dage, derom fortæller ſaagodtſom hvert Blad hos Snorre. Næsten alle Landets Konger lige fra Harald Haarfager indtil Olaf 5te Haakonſøn holdt i længere eller kortere Tid Hof i Tønsberg og forhøiede ved deres egen og det medfølgende Hofs Nærværelſe, Stadens Anſeelſe. Men dens Magt og Storhed faldt med Landets, og med Vemod ſøger man nu forgjæves her ſom i de andre tilbageværende Byer fra den Tid end det mindſte Spor af den Storhed, hvorom Hiſtorien beretter. Kirker, Kloſtre, Kongsgaarde, Befæſtninger, Alt er ødelagt og jævnet med Jorden.

Sic transit gloria mundi, udbryder Mag. Edvardſøn, efterat han i ſin Bergens Beſkrivelſe har berettet om Chriſtkirkens ſørgelige Skjæbne. Ja, der er jo en Slags Trøſt i disſe Ord!

Byens Vaaben, det hvorom egentlig ſkulde tales, er „en liden Proſpect, Tegning“*) af Tønsberghuus, ſaaledes ſom det var paa Kong Haakon d. 5tes Tider (1229—1319); thi det er uden al Tvivl givet Byen af ham ſamtidig med Forøgelſen af dens Stadsrettigheder. „Af denne Tegning**) ſeer man ſaa meget,“ ſiger bemeldte Müller, „at Slottet har været temmelig prægtigt og anſeeligt.“

Man maa ret ønſke at Stadens Øvrighed vil holde dette gjennem 500 Aar bevarede: „Sigillum urbis Tonsbergensis“ i Hæder og Ære, og at derſom nye Stempler ſkal anſkaffes, de da maa blive troe Billeder af det ærværdige Gamle; thi paa den Maade kan dog et Skyggebillede af denne ſtolte Bygning og hvad Tønsberg med den var, bevares.

I Sigillet ſtaaer „Tonsbergensis“ ligeſom J. Müller ſtedſse benævner Byen, Tonsberg; men dens rette, virkelige Navn var, og burde vel igjen blive, Tunsberg.

Derſom man ſammenligner Frederiksſtads Sigil med Tunsbergs forekommer det Meddeleren at man end mere overtydes om, at idetmindſte endeel af Frederiksſtads Vaaben maa være fra en ældre Tid end Byen ſelv.

*) See Paſtor J. Müllers Tonsbers Beſkr. Kjbhvn. 1750 Side 28.

**) Han har et Kobberſtik af Byens Vaaben.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no