Skien

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Byens Navn har her ganſke viſt givet Anledningen til dens Mærke: 2de mellem to i Blomſt ſtaaende Træer opreiſte Ski og 2de i Kors ſtillede Skiſtave over hvis Sammenføining er ſat en ſexdobbet Stjerne. Men af hvad Grund denne allerede i Norges Storheds Tid tilværende By er givet dette for en Stad, ſaa beſynderlige Navn er derimod ei let at ſige. Omſkriften er: Schiensis Insignia urbis. Byerne Kragerø, Brevik og Porsgrund, der tidligere vare Ladeſteder under Skien, benytte Skiens Sigil.

Som i enkelte andre Byer har Notarius publicus i Skien ſit eget Sigil, nemlig Byens Vaaben med en kongelig Krone over og Omſkriften S. Notarius Schiennensis.

I Anledning heraf maa Meddeleren udtale den Anſkuelſe at derſom det anſees fornødent at denne Embedsmand, eller rettere talt Byfogden, i Egenſkab af ſaadan (thi i Regelen er det ham der indehaver dette Embede) har ſit eget Segl, da bør dette være eens for alle Byer i Landet og formeentlig i ſaa Fald være Rigsvaabenet med fornøden Omſkrift.

Dette gjælder ogſaa om de Segl, ſom benyttes af Politimeſteren i enkelte Byer i Landet.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no