Stavanger

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

At det vedſtaaende Vaaben virkelig har tilhørt den Stat, der allerede i Begyndelſen af det 12te Aarhundrede blomſtrede, og af Erik af Pommern 1425 tilſtodes fornyede Privilegier, forekommer Meddeleren lidet troligt. Der er formeentlig ingen Mening at faae i Billedet med mindre man antager det tilhørende det Stavanger, ſom kjæmpede med det danſke Magthaveri om ſin Bestaaen*). „Stavanger By, hvis Kjøbſtads-Privilegier vi herved allernaadigſt ganſke ophæve“ (ſee Chr. 5te Priv. for C.ſand 1686) maa være betegnet ved det afhuggede Træ, der ſkjønt mishandlet dog formaaer at ſkyde frodige Grene. Det anſeelige Stavanger, ſom Kong Magnus Erlingſøn ſkjænkede Gud og St. Svithun, maa have havt et andet Mærke. Skulde man f. Ex. ikke kunne antage, at dette har været Biſpedømmets ærværdige Domkirke, der var indviet til Stadens Skytshelgen St. Svithun endog før denne og vor Herre fik Byen til Odel og Eie.

*) See Reſkript 6te Mai 1682 og Chr.ſands Priv. af 1686.

An­non­ser

Kontakt

temp-pao0@coq.no